Engadir grupo de investigación

Institucións colaboradoras

De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado que estos datos incorporáranse a un ficheuro propiedade da Fundación CESGA, con domicilio en Avenida de Vigo, s/n Campus Sur, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Vostede poderá exercer, en calqueira momento, os dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola Lei, enviando un correo electrónico onde conste a súa identidade e o desexo de causar baixa da nosa base de datos a e-learning@cesga.es. A utilización dos seus datos personais será exclusivamente para a comunicación de xestións relacionadas con esta solicitude e/ou a prestación de dito servizo.